PRIMARIA COMUNEI LAPUSNICU MARE

Judetul Caras-Severin

COMUNICATE DE PRESA - detalii Anunt examen de promovare in grad profesional

» Inapoi Anunt examen de promovare in grad profesional 03.11.2021 15:19 Comuna Lapusnicu Mare, judetul Caras Severin organizează, la sediu, în zilele de 22.11.2021 şi 23.11.2021, examenul de promovare in grad profesional a unui functionar public din aparatul de specialitate al primarului, conform prevederilor art. 478, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu completarile si modificarile ulterioare, Compartimentul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Lapusnicu Mare, unde se organizeaza examen de promovare este Compartimentul de Asistenta Sociala – din functia publica de executie inspector, clasa I, grad profesional asistent – in functia publica de executie inspector, clasa I, grad profesional principal – 1 post. Probele stabilite pentru examenul de promovare in grad profesional:  selectia de dosare: 21.10.2021 – 09.11.2021;  proba scrisa: 24.11.2021  interviu: 25.11.2021 Conditii de desfasurare pentru examenul in grad profesional: Data pana la care se pot depune dosarele: in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului, respectiv pana la data de 9.11.2021, la avizierul Comunei Lapusnicu Mare si pe pagina de internet a institutiei www.primarialapusnicumare.ro. Data, ora si locul organizarii probei scrise a examenului: 24.11.2021, ora 10:00, la sediul Comunei Lapusnicu Mare, judetul Caras Severin. Dosarul de participare la examen, conform prevederilor art, 127, lit. a), b) si c) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, contine in mod obligatoriu: a) formularul de înscriere b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate; d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; Condițiile de participare la examenul de promovare: Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minim 30 ore in ultimii 3 (trei) ani de activitate; c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt


Fisiere: